REGULAMIN REZERWACJI

W OBIEKCIE KORONA PARK KLEWINOWO

§1

PRZEPISY OGÓLNE

 1. Regulamin Rezerwacji Hotelu Korona Park definiuje mechanizm:

a) dokonywania Rezerwacji w Obiekcie;
b) ewentualnych anulacji Rezerwacji przez Zamawiającego;
c) potwierdzenia dokonanych Rezerwacji przez Zamawiającego;
d) płatności z tytułu dokonanych Rezerwacji;
e) ewentualnych reklamacji z tytułu dokonanych Rezerwacji.

 1. Każdy Zamawiający zobowiązany jest przed dokonaniem Rezerwacji do zapoznania z Regulaminem Rezerwacji Obiektu Korona Park, a następnie akceptacji zawartej w nim treści.
 2. Zmawiający nie ma prawa do odstąpienia od niniejszego Regulaminu chcąc dokonać Rezerwacji usług hotelowych w Obiekcie.
 3. Regulamin Rezerwacji Obiektu dostępny jest zarówno na stronie internetowej Hotelu, jak i w recepcji wewnątrz budynku, przez co charakteryzuje się ogólnodostępnością.

§2

SPOSÓB REZERWACJI I PŁATNOŚCI

 1. Rezerwacja usług hotelowych w Korona Park może być dokonana tylko i wyłącznie w jednej z czterech możliwości:

a) poprzez „system Rezerwacji on-line” zawarty na stronie internetowej Obiektu Korona Park;
b) poprzez Rezerwację usług hotelowych osobiście w recepcji hotelowej;
c) poprzez Rezerwację usług hotelowych telefonicznie;
d) poprzez Rezerwację usług hotelowych drogą elektroniczną (e-mail).

 1. Obiekt Korona Park nie odpowiada za prawidłowość danych podanych przez Zamawiającego usługi hotelowe.
 2. Za wszystkie następstwa związane z podaniem nieprawidłowych danych podczas tworzenia Rezerwacji przez Zamawiającego odpowiada tylko i wyłącznie Zamawiający usługę.
 3. Po dokonaniu Rezerwacji w Obiekcie Korona Park drogą telefoniczną przez Zamawiającego, Wykonawca usługi wystawia i przesyła drogą mailową dokument potwierdzający dokonanie Rezerwacji, a także potwierdzenie sposobu płatności za usługę tylko i wyłącznie na prośbę Zamawiającego.
 4. Po dokonaniu Rezerwacji w Obiekcie Korona Park poprzez e-mail przez Zamawiającego, Wykonawca usługi wystawia i przesyła drogą mailową potwierdzenie dokonania Rezerwacji ze szczegółami dotyczącymi Rezerwacji, a także sposobem płatności za usługę.
 5. Rezerwacja on-line staje się wiążąca tylko i wyłącznie w momencie podania pełnych danych karty kredytowej przez Zamawiającego pokój/pokoje lub z chwilą uiszczenia zapłaty za pobyt poprzez przelew na rachunek bankowy Wykonawcy usługi. W przypadku drugiej opcji wpłata winna być uiszczona na rachunek bankowy o numerze: 40 1910 1048 2605 7131 6860 0001 w banku Deutsche Bank Polska. Wykonawca usługi wystawia i przesyła przy tym drogą mailową potwierdzenie dokonania Rezerwacji on-line, a także potwierdzenie płatności za usługę.
 6. Wykonawca usługi hotelowej ma prawo do obciążenia karty kredytowej przed przyjazdem Gościa (preautoryzacja karty).
 7. Zamawiający, Rezerwując usługi hotelowe osobiście w recepcji hotelowej Obiektu Korona Park uiszcza całkowitą opłatę za pobyt w momencie zameldowania w Hotelu.
 8. Wszystkie usługi hotelowe Obiektu Korona Park Klewinowo przedstawione są w jednostce płatniczej polski złoty (PLN) i zawierają podatek VAT 8%. Dodatkowe usługi, np. śniadanie które objęte są podaną ceną za usługę hotelową wyszczególnione są w opisie oferty Rezerwacyjnej. Usługi, które nie są wyszczególnione w ofercie Rezerwacyjnej, np. usługa spa są dodatkowo płatne na miejscu przez Zamawiającego.
 9. Wykonawca usługi zobowiązany jest do wystawienia faktury VAT za wykonaną usługę w przypadku kiedy Zamawiający zgłosi chęć jej otrzymania.

§3

ANULACJA REZERWACJI I ZMIANY W REZERWACJACH

 1. Anulacja Rezerwacji możliwa jest tylko i wyłącznie poprzez kontakt telefoniczny z recepcją Obiektu pod numerem telefonu: +48 85 663 18 56.
 2. Koszt anulacji Rezerwacji zależny jest od sposobu i momentu, w której tworzona jest Rezerwacja:

a) bezpłatne odwołanie Rezerwacji lub zmiany w Rezerwacji możliwe są tylko i wyłącznie w przypadku jej anulowania co najmniej 24 godziny przed datą przyjazdu Zamawiającego. Jeżeli anulacja lub zmiany w Rezerwacji nastąpią na mniej niż 24 godziny przed datą przyjazdu lub w przypadku niepojawienia się Gościa Obiekt ma prawo do obciążenia Zamawiającego opłatą w wysokości 100% zarezerwowanego pobytu. Powyższe obciążenie następuje poprzez obciążenie karty kredytowej Gościa lub poprzez zatrzymanie środków wcześniej przelanych na rachunek bankowy przez Zamawiającego.
b) w przypadku odwołania Rezerwacji co najmniej 24 godziny przed datą przyjazdu Zamawiającemu przysługuje zwrot wcześniej pobranych przez Hotel środków w sposób odpowiadający wcześniej dokonanej płatności w terminie 14 dni kalendarzowych.

§4

EWENTUALNE REKLAMACJE

 1. Jakiekolwiek reklamacje dotyczące wykonanych usług w Obiekcie winny być wnoszone na adres mailowy recepcji: koronapark@koronapark.pl w terminie 14 dni od daty wykonania usługi.

§5

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego (Dz.U.1964r. nr 16, poz.93 z póź. zm.).
 2. Regulamin opublikowano i wprowadzono w życie dnia 20 października roku 2016, a wszystkie Rezerwacje dokonane po tym terminie podlegają regulacjom w niniejszym Regulaminie zawartym.
 3. Każda z dokonanych Rezerwacji wymieniona w § 2 ust. 1 lit. a) – d) Regulaminu wskazuje na zapoznanie z nim, a także wyrażenie zgody na umieszczone w nim warunki.

Start typing and press Enter to search

Polecane przez

obiekt_rekomendowanyMojeKonferencje.pl

Moje Konferencje

Ocena
Gości

9/10

Ocena

Pogoda w Klewinowie